سامانه رفاه سنج

بهبود سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نیازمند بهره‌مندی از داده‌هایی است که سیاستگذار را در راستای ایفاء نقش
خویش یاری نماید. پایگاه داده رفاه ایرانیان دادگانی هستند که به منظور سنجش وضعیت رفاهی
خانوارهای ایرانی و بهبود وضعیت اعطاء یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع شده‌اند.